×

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY - JUMPING 

 

A) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Toto je úplne znenie obchodných podmienok - Jumping® vydaných Vierou Gimeckou, 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín, IČO: 34 601 627, zapísaná na Obvodnom úrade Trenčín, číslo živnostenského registra: 309-11684, deň vzniku živnostenského oprávnenia 10.2.1997.
2. Viera Gimecká, Soblahovská 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 601 627, zapísaná na Obvodnom úrade Trenčín, číslo živnostenského registra: 309-11684 (ďalej len „predávajúci"), je výhradným predajcom a majiteľkou ochrannej známky Jumping® - Slovenská republika.
3. Jumping® je originálne akreditované cvičenie v oblasti fitness priemyslu.
4. Tieto obchodné podmienky upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky ponuky, dodávky, dohody, objednávky a služby sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ nie je s kupujúcim dojednané v zmluve niečo iné.
5. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba ktorá je s predávajúcim v záväzkovo-právnom vzťahu.
6. Pre vzťahy a záväzky neriešené týmito obchodnými podmienkami platia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Ak na strane kupujúceho vystupuje viacero osôb platí, že sú zaviazané spoločne a nerozdielne a predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzku od ktorejkoľvek z nich. Splnením záväzku jednej z nich záväzok ostatných zaniká.
8. Ak na strane kupujúceho vystupujú viaceré osoby a z povahy ich záväzku vyplýva, že ho možno splniť len súčinnosťou všetkých, sú povinný plniť záväzok spoločne.
9. Kontaktné údaje na predávajúceho: +421904254554 alebo +421904243554. vigi@vigi.sk, obchod@jumpingslovensko.sk . Adresa kancelárie aj skladu: 1. mája 173/11 5, 911 01 Trenčín.

B) CENOVÁ PONUKA

1. Všetky návrhy predávajúceho o kúpnej cene, jej zmene neurobené v písomnej forme predávajúceho nezaväzujú, okrem prípadu ak ich dodatočne písomne potvrdí.
2. Cenová ponuka predávajúceho sa vyhradzuje výlučne na presné vymedzenie a špecifikáciu tovaru, ktoré je jednoznačne určené. Orientačné cenové informácie pre nepresne určený tovar nie sú pre predávajúceho záväzne.
3. Konkrétnu cenovú ponuku určí predávajúci na základe presnej špecifikácie tovaru požadovaného kupujúcim.
4. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
5. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

C) DODANIE A PREVZATIE TOVARU

1.Predávajúci je povinný do 10 dní od prijatia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2.Predávajúci dodáva objednaný tovar do miesta sídla, resp. miesta podnikania kupujúceho, ak sa nedohodli inak.
3. Ak si zmluvné strany dohodnú, že predávajúci odošle tovar na miesto určené kupujúcim tovar je dodaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Predávajúci umožni kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, ak už nemá tieto práva na základe prepravnej zmluvy.
4. Ak sa dohodlo prevzatie tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný na vlastné náklady prevziať tovar najneskôr do 7 dní odo dňa čo ho predávajúci vyzval na prevzatie v mieste ktoré predávajúci určí. Prevzatím tovaru je tovar dodaný.
5. Ak neprevezme kupujúci tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo ho predávajúci vyzval na prevzatie, najneskôr však v dobe 7 dní počítané odo dňa vyzvania, je so splnením svojho záväzku prevziať tovar v omeškaní a predávajúcemu vznikne právo tovar uskladniť alebo zaistiť jeho uskladnenie v skladisku vlastnom alebo tretej strany. Predávajúci je oprávnený zadržiavať tovar, kým mu kupujúci neuhradí aj náklady ktoré v súvislosti s omeškaním kupujúceho predávajúcemu vznikli.
6. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 30 dní, predávajúci ma právo odstúpiť od zmluvy.
7. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho prevziať tovar podľa bodu 5., vznikne predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z hodnoty tovaru bez DPH. Kupujúcim už zaplatená záloha na kúpnu cenu, poprípade čiastočné alebo úplné zaplatenie kúpnej ceny sa započítava proti uplatnenej zmluvnej pokute.
8. Predávajúci dodá tovar v čase dohodnutom v zmluve, inak do 90 dní od zaplatenia preddavku. Výšku preddavku určí predávajúci na základe zálohovej faktúry.
9. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v preberacom protokole.
10. Pokiaľ nebolo kupujúcim výslovne objednané dodanie vrátane vyloženia, skladanie tovaru je povinný zabezpečiť kupujúci na vlastné náklady a riziko. Kupujúci je taktiež povinný na vlastné náklady a riziko riadne zabezpečiť situáciu v mieste vyloženia tovaru (napr. zabezpečením vhodného prístupu, vybavením povolenia k vjazdu apod.) a zaistiť vhodné vykladacie zariadenie, poprípade dostatok pracovných síl pre rýchlu vykládku.
11. Ak nesplní predávajúci svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane omeškania dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude toto omeškanie považované za zdržovanie a doba plnenia sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
12. Predávajúci nie je v omeškaní s plnením pre prekážky spôsobené kupujúcim.
13. V prípadoch neobvyklých alebo mimoriadnych udalostí vzniknutých bez zavinenia predávajúceho, vzniknuté náhodou alebo neočakávaným vplyvom prírodných síl (napr. živelné pohromy, požiar, povodeň atď.) alebo ľudským jednaním (napr. poruchy v doprave, štrajk, verejné porušenie poriadku, mobilizácia, embargo, povstanie, zákaz prevodu devíz, obmedzenie dodávok energie, technické poruchy, pracovné konflikty, prerušenie alebo ukončenie výroby materiálov atď.) takzvaným zásahom vyššej moci, ktorému nie je možné odolať a ktoré sťažujú alebo znemožňujú predávajúcemu či jeho dodávateľom riadne a včas dodať tovar sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy a kupujúcemu tak nevznikne právo odstúpiť od zmluvy ani nárokovať si zákonné alebo dohodnuté sankcie. Ak sa predávajúci v dôsledku vyššej moci dostane do omeškania s plnením, predlžuje sa doba plnenia o dobu po ktorá zásah vyššej moci trval.
14. Poplatky za prepravu – Trampolíny: pri platbe vopred na bankový účet a pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) si za dopravné kuriérskou spoločnosťou, Slovenskou poštou účtujeme:
a. 1 kus trampolínky PROFI na domáce používanie pri doprave Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou s doručením do 2 pracovných dní od expedície zo skladu – 14,40€
b. 2 a viac kusov trampolínok PROFI, postupuje sa podľa cenníkov prepravných spoločností. Záleží od množstva trampolín a vzdialenosti.
c. osobný odber – ZDARMA
15. Poplatky za prepravu – Náhradné diely: pri platbe vopred na bankový účet a pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) si za dopravné kuriérskou spoločnosťou, Slovenskou poštou účtujeme:
a. pri objednávke do 100€, doprava kuriérskou službou s doručením do 2 pracovných dní po expedícií z nášho skladu – 4,50€
c. pri objednávke nad 100 €, doprava - ZDARMA

D) KÚPNA ZMLUVA

1. Kúpna zmluva, prípadne aj návrh na jej uzavretie (objednávka) musí mať písomnú formu.
2. Za návrh zmluvy sa nepovažujú a predávajúceho nezaväzujú tie návrhy kupujúceho, ktoré neobsahujú podstatné náležitosti a sú nepresné a nezrozumiteľné.
3. Objednávka je jednostranný právny úkon ktorým osoba prejavuje záujem o tovary ponúkané predávajúcim. Na základe objednávky, prípadne aj ďalších dojednaní pripraví predávajúci kúpnu zmluvu.
4. Medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká vzájomný záväzkový vzťah až uzavretím kúpnej zmluvy.
5. Predávajúci predáva tovary na základe kúpnej zmluvy, ktorá vždy spadá pod obchodno-právny režim.
6. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že má v úmysle zriadiť poistenie dodávok u svojho zmluvného partnera s čím kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí, ako aj s prípadným predaním príslušných podkladov vyžadované poisťovňou. V prípade že poisťovňa odmietne predávajúcemu kupujúceho poistiť, alebo požadovanú poistnú hodnotu zníži pod úroveň hodnoty obchodného prípadu, predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť platobné či dodacie podmienky zmluvy. Tento akt nebude považovaný za porušenie podmienok uzavretej kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
7. Obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim možno meniť a/alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

E) CENA

1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny okamihom keď umožnil kupujúcemu nakladať s tovarom alebo osobe oprávnenej konať v jeho mene.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci uhrádza kúpnu cenu bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 2611270412/1100 v prospech banky TATRA BANKA, a.s. a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ak sa nedohodli inak. Časť kúpnej ceny už zaplatená sa odráta od konečnej kúpnej ceny. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov v prospech účtu predávajúceho.
3. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie preddavku na dodanie tovaru prostredníctvom zálohovej faktúry. Zaplatenie zálohovej faktúry sa spravuje bodom 2.
4. Pri realizácii bezhotovostných platieb bankovým prevodom je kupujúci povinný vždy uviesť správne variabilné číslo.
5. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že kúpna cena sa zaplatí až pri dodaní tovaru „cash". Kúpna cena sa považuje za zaplatenú písomným potvrdením predávajúceho o zaplatení.
6. Predávajúci môže robiť dodanie tovaru alebo dokladov závislým od zaplatenia kúpnej ceny.
7. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas, to znamená v dohodnutej lehote splatnosti, v plnej jej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za prevod sú hradené kupujúcim.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať úroky z omeškania za oneskorené platby pri prekročení splatnosti, ktorú sú 0,09% za každý deň omeškania. Kupujúci je v omeškaní nasledujúci deň po uplynutí lehoty splatnosti.
9. V prípade pochybností o zaplatení kúpnej ceny, je zaplatenie povinný preukázať kupujúci.
10. Kúpna cena sa uvádza v mene Euro a bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
11. Ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením v jednom alebo viacerých obchodných prípadov o viac ako 20 kalendárnych dní alebo platby zastavil alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková situácia, stávajú sa pohľadávky predávajúceho splatnými okamžite v celom rozsahu. Predávajúci má rovnako právo vyžiadať si tovar späť k pokrytiu alebo minimalizácii takto vzniknutých nákladov. Zároveň sa rušia aj všetky dohodnuté platobné a obchodné úľavy, prolongácie. U otvorených objednávkach môže predávajúci jednostranne zmeniť platobné podmienky, objednávky vylúčiť alebo zmeniť ich termín dodania. V prípade ďalšej objednávky môže predávajúci požadovať zálohu alebo ich odmietnuť.
12. Kupujúci nemá právo vzniesť akékoľvek proti požiadavky k platobným podmienkam predávajúceho z akýchkoľvek dôvodov ani dodatočne vyžadovať dopredu nedohodnuté nepovinné dokumenty.

F) TOVAR

Tovarom sa rozumie:

 • Športový program značky Jumping® komplet 11/16/21
 • Trampolínka Jumping® PROFI,
 • Trampolínka Jumping® MINI,
 • Oblečenie športovej značky Jumping®
 • Športové náradie značky Jumping®
 • Nápoje a výživa značky Jumping®
 • Náhradné diely a materiál na trampolínky
 • Školenie Jumping® BASIC
 • Školenie Jumping® KIDS
 • Školenie Jumping® STRETCHING
 • Školenie Jumping® POWER
 • Školenie jumping® SPORT
 • Školenie Jumping® PÁRTY
 • Školenie Jumping® DRUM
 • Servis PRO program Jumping®
 • Prenájom trampolínok
 • Pozáručný servis trampolínok
 • Hudobné CD Jumping® ViGi production
 • DVD Jumping® ViGi production
 • PROMO lekcia Jumping®
 • PROMO akcia Jumping®
 • Relaxačné víkendové a týždňové pobyty

2. Predávajúci predáva kupujúcim tovary samostatne alebo v požadovaných kombináciách.

G) ZÁRUKA

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovaru bude mať vlastnosti zabezpečujúce jeho riadne užívanie.
2. Súčasťou každého dodania tovaru je dokument - Technický návod k inštalácii, používaniu, ku kontrole, k údržbe a skladovaniu, ktorý je kupujúci povinný riade dodržiavať.
3. Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný vykonať prehliadku tovaru, skontrolovať množstvo, kvalitu, neporušenosť obalov bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.
4. Kupujúci uplatní zjavné vady zistiteľné pri prehliadke tovaru bez zbytočného odkladu. Po prevzatí tovaru sa záruka na mechanické poškodenie nevzťahuje napr. lomy, škrabance, opotrebenie gumolán, doskokového výpletu, protišmykové gumičky na nohách trampolínky a pod.
5. Predávajúci nezodpovedá za zjavné chyby zistiteľné pri prehliadke tovaru uplatnené kupujúcim po tom čo mal prehliadku tovaru vykonať a nevykonal ju a/alebo nezistil pri prehliadke vady.
6. Predávajúci zodpovedá za skryté vady ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho a za vady ktoré vzniknú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži kúpna zmluva a/alebo účtovný doklad.
7. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.
8. Každá reklamácia tovaru musí byť kupujúcim uplatnená v písomnej forme s vyznačeným dôvodom reklamácie. Predávajúci má právo skontrolovať reklamovaný tovar. Odchýlky podľa normy sa nepovažujú za výrobnú chybu.
9. Kupujúci plne zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru a nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím, skladovaním, prepravou, montážou či údržbou.
10. Prípadné nároky z vád tovaru predávajúci uspokojí podľa vlastnej voľby buď dodaním náhradného alebo chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, poskytnutím primeranej zľavy, prípadne odstránením právnych vád tovaru.
11. Uplatnené nároky z vád tovaru predávajúci posúdi a v závislosti od povahy vady rozhodne o dodaní náhradného tovaru, chýbajúceho tovaru alebo o oprave tovaru. Primeraná zľava z kúpnej ceny prichádza do úvahy vtedy ak je to pre predávajúceho výhodnejšie.
12. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád a hodnotou ktorú, mal tovar dodaný s vadami. O zľavu sa znižuje kúpna cena platená kupujúcim, ak už bola kúpna cena zaplatená, kupujúci je oprávnený požadovať jej vrátenie do výšky priznanej zľavy.
13. Kupujúci nemôže vykonať jednostranné započítanie zľavy z kúpnej ceny.
14. Záručná doba – Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na ponúkaný tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Na trampolínu PROFI sa poskytuje záruka 9 mesiacov alebo 300 odskákaných hodín Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne. Ako záručným list slúži kúpna zmluva a/alebo účtovný doklad.
15. Náklady na prepravu reklamovaného a vráteného tovaru hradí kupujúci.
16. Reklamáciu môžete uplatniť na kontaktoch uvedených v bode A). 

H) PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA  DOVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako „Zákon ") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu: Viera Gimecká, 1. mája 173/11, 911 01  Trenčín. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

I) VLASTNÍCKE PRÁVO

1. Na kupujúceho prechádza vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty resp. aj ďalších súvisiacich platieb. Do tejto doby nemôže kupujúci tovar predať ani zničiť.
2. O platnosti výhrady vlastníckeho práva podľa bodu 1. bol kupujúci riadne poučený.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom keď mu predávajúci umožnil nakladať s tovarom.
4. Po prechode nebezpečenstva škody na tovare kupujúci úplne a výhradne zodpovedá za spôsob použitia tovaru, jeho skladovanie a manipuláciu s ním.
5. Škoda na tovare ktoré vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho
povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

J) LICENCIA

1. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený používať ochrannú známku Jumping® pre Slovenskú republiku (ďalej len ochranná známka), cvičebný športový program označený obchodným názvom „Športový program JUMPING®" (ďalej len know how) a vydávať certifikát inštruktora.
2. Predávajúci je oprávnený poskytovať právo k použitiu know how a k použitiu ochrannej známky tretím osobám na území Slovenskej republiky. Každé takéto poskytnuté oprávnenie predstavuje nevýlučnú licenciu.
3. Ochrannou známkou sa rozumie vždy: - Ochranná známka Jumping® registrovaná dňa 20.11.2008 u Úřadu prumysloveho vlastníctvo ČR pod číslom spisu 463899 a číslom zápisu 304889.
Ochranná známka Jumping® registrovaná dňa 15.8.2005 u Úřadu prumysloveho vlastníctvo ČR pod číslom spisu 428968 a číslom zápisu 288224. - Ochranná známka Jumping® registrovaná dňa 20.11.2008 do registra medzinárodných ochranných známok WIPO s číslom registrácie 1002829.
4. Športovým program JUMPING® sa rozumie licenčný program, tak ako je presne vymedzený a opísaný v manuále JUMPING® inštruktora. Prevádzkovať športový program JUMPING® je oprávnená len fyzická alebo právnická osoba v spolupráci s vyškoleným inštruktorom Jumping® alebo samotný inštruktor Jumping®, ktorému predávajúci udelil licenciu.
5. Kupujúci je oprávnený bezplatne používať ochrannú známku a/alebo know how v rozsahu a za podmienok vymedzených v týchto obchodných podmienkach uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim a len počas jej platnosti. V prípade zániku platnosť kúpnej zmluvy zaniká aj oprávneniu kupujúceho používať ochrannú známku a/alebo know how v celom rozsahu.
6. Pojem používať sa vykladá v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranný známkach.
7. Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť oprávnenie používať ochrannú známku a know how inej osobe.
8. Za účelom kontroly používania ochrannej známky a/alebo know how si predávajúci vyhradzuje právo po predchádzajúcom ohlásení vstúpiť do prevádzky centra kupujúceho. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonanie tejto kontroly.
9. Predávajúci sa zaväzuje, že pre prípad splnenia všetkých povinnosti vymedzených v týchto obchodných podmienkach a v kúpnej zmluve kupujúcim vykoná bezplatné zverejnenie jeho centra na webovej adrese www.jumping-fitness.sk zároveň ak sa jedná o inštruktora Jumping® predávajúci vykoná bezplatné zverejnenie jeho osoby na tej istej webovej adrese.
10. Kupujúci je povinný používať ochrannú známku a/alebo know how iba na zariadeniach vopred písomne schválených predávajúcim. V prípade že sa bude jednať o zariadenia dodané predávajúcim má sa zato, že sú schválené.
11. Kupujúci je povinný používať ochrannú známku a/alebo know how výlučne iba prostredníctvom svojej osoby ak je certifikovaným inštruktorom Jumping®. Ak nie je takýmto inštruktorom, je povinný používať ochrannú známku a/alebo know how len prostredníctvom takto certifikovanej osoby. Kupujúci nie je oprávnený vykonávať školenia iných osôb na účely svojho zastupovania.
12. Kupujúci je povinný na vlastné náklady označiť svoje centrum viditeľným označením prevádzky „Jumping centrum". Označenie „Jumping centrum" by malo byť umiestnené tak aby bolo zreteľne viditeľné a plnilo reklamnú a propagačnú úlohu. Kupujúci je oprávnený používať ochrannú známku a/alebo know how výlučne len v takto označenom centre. Každý obrazový záznam vyhotovený v spojení s know how kupujúcim je kupujúci povinný označiť aj ochrannou známkou.
13. Kupujúci je oprávnený vykonávať činnosť podľa know how výlučne len v Jumpingovom centre s platnou licenciou, v zmysle tohto platí, že kupujúci nie je oprávnený precvičovať, poskytovať lekcie či hodiny športového programu mimo Jumpingového centra s platnou licenciou. Rovnako platí, že kupujúci je oprávnený umožniť vykonávanie know how vo svojom jumpingovom centre len certifikovaným osobám.
14. Kupujúci je povinný pri vykonávaní know how dodržiavať pravidlá výuky jumping programu, skriptá, manuál pre inštruktora a viesť lekcie v súlade s metodikou jumpingu. Na preukázanie znalosti týchto pravidiel kupujúci skladá odbornú skúšku. Potvrdením o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky je certifikát vydaný predávajúcim alebo spoločnosťou JSTB s.r.o. CZ.
15. Kupujúci je povinný konať tak, aby nebolo poškodené dobré meno a prestíž ochrannej známky, know how, tovaru a záujmy predávajúceho, osoby s predávajúcim spojenej a osoby blízkej predávajúcemu. Pri používaní ochrannej známky a/alebo know how je kupujúci povinný dodržiavať aj zásady uvedené v Manuále pre inštruktora, skriptách a iných.
16. Kupujúci sa zaväzuje, že počas platnosti kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim bude svojim konaním a správaním prispievať a rozširovať pozitívnu propagáciu ochrannej známky, know how a tovarov predávajúceho.
17. Kupujúcemu sa zakazuje používať a/alebo registrovať označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou po dobu platnosti tejto kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim a aj desať rokov po jej skončení. Rovnako kupujúci nie je oprávnený prevádzkovať činnosť zhodnú alebo zameniteľnú s know how počas platnosti tejto kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim a aj po jej skončení.
18. Informácie, znalosti a vedomosti poskytnuté kupujúcemu v know how, v manuále pre inštruktora, počas školení, počas uzatvárania kúpnej zmluvy a v iných dokumentoch z povahy ktorých vyplýva, že predávajúci nemá záujem na ich prezradení podliehajú mlčanlivosti a sú predmetom obchodného tajomstva. Kupujúci sa zaväzuje uchovávať obchodné tajomstvo počas platnosti kúpnej zmluvy a po jej skončení. Pre prípad porušenia obchodného tajomstva sa oprávnený môže domáhať ochrany podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Odmena za dodržiavanie mlčanlivosti je zohľadnená v kúpnej cene.
19. Kupujúci nesmie počas platnosti kúpnej zmluvy a 2 roky po jej skončení na území Slovenskej republiky vykonávať na vlastný účet alebo cudzí účet činnosť ktorá je predmetom kúpnej zmluvy a/alebo týchto obchodných podmienok.
20. Kupujúci nesmie používať ochrannú známku na iné tovary ako tie ktoré mu boli dodané predávajúcim a v spojení s inými službami než ktoré poskytuje predávajúci. Rovnako kupujúci nesmie vykonávať know how pod ochranou známkou inou než Jumping®.

K) SKONČENIE PLATNOSTI KÚPNEJ ZMLUVY

1. Platnosť kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim je individuálne určené priamo v kúpnej zmluve. Ak v kúpnej zmluve nie je určené inak platí, že kúpna zmluva sa uzatvára s platnosťou na jeden (1) rok. Platnosť kúpnej zmluvy sa opakovane predlžuje vždy o jeden (1) rok ak niektorá zo zmluvných strán najneskôr do prvého dňa kalendárneho mesiac v ktorom končí platnosť kúpnej zmluvy neoznámi písomne druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na obnovení platnosti kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:
-a) ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 30 (tridsať )dní;
-b) ak kupujúci poruší niektorú z povinnosti ktorá mu vyplýva z obsahu týchto obchodných podmienok z časti I) LICENCIA;
-c) ak kupujúci podstatným spôsobom poruší kúpnu zmluvy uzavretú s predávajúcim;
-d) ak hospodárska, majetková, finančná situácia kupujúceho sa zhorší podstatným spôsobom tak, že nemožno od neho spravodlivo očakávať, že bude plniť záväzky vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, najmä ak má byť na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo likvidácia.
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom keď prejav vôle predávajúceho o odstúpení od zmluvy bol oznámený kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy táto zaniká. Ak si predávajúci a kupujúci pred odstúpením od zmluvy poskytli plnenie sú povinný si ho navzájom vrátiť. Ak kupujúci vzhľadom na povahu tovarov nemôže tovar vrátiť predávajúcemu v stave v akom mu bol tovar dodaný, je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru v celom rozsahu tak ako bolo dojednané v kúpnej zmluve.
4. Ak sa po uzavretí zmluvy zmarí jej základný účel v dôsledku podstatnej zmeny okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela môže strana dotknutá zmarením účelu od nej odstúpiť.
5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nároku na náhradu škody, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a voľba práva.
6. Predávajúci je oprávnený z plnenia ktoré prijal od kupujúceho, pred jeho vrátením, prednostne uspokojiť svoje oprávnené nároky.
7. Pohľadávky predávajúceho a kupujúceho v rozsahu v ktorom sa navzájom kryjú možno dohodou započítať.
8. Predávajúci môže kúpnu zmluvu vypovedať jednostranným písomným oznámením ak kupujúci porušuje práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Doručením oznámenia začína plynúť výpovedná doba ktorá je 30 dní odo dňa doručenia. Nároky predávajúceho zostávajú zachované

L) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.
Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

M) SANKCIE

1. Každý kto poruší povinnosť vyplývajú zo záväzkového vzťahu založeného kúpnou zmluvou je povinný nahradiť škodu ktorá tým vznikla.
2. Poškodený nemá nárok na náhradu škody ak nesplnenie povinnosti povinného bolo spôsobené konaním poškodeného alebo nedostatkom súčinnosti.
3. Ak kupujúci porušuje svoju povinnosť alebo vzhľadom na všetky okolnosti má vedieť, že povinnosť poruší je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o povahe prekážky ktorá mu bránia alebo bude brániť v plnení povinností.
4. Škoda sa uhrádza v peniazoch a nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk.
5. Predávajúci vyčísli ušlý zisk ako predpokladaný zisk ktorý by bol dosiahol keby kupujúci neporušil svoju povinnosť, pritom vychádza zo svojej hospodárskej situácie v čase kedy škoda vznikla.
6. Kupujúci je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie hroziacej škody.
7. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 4 000,- Eur bez DPH ak kupujúci poruší niektorú z povinnosti vyplývajúcich mu z časti I) LICENCIA týchto obchodných podmienok a to jednotlivo za každé porušenie povinnosti, nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
8. V prípade ak kupujúci svojím konaním či už výslovným alebo konkludentným poškodí dobré meno predávajúceho, jeho tovarom, ochrannej známky, know how je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6 000 ,-Eur, nárok na náhradu škody predávajúceho tým nie je dotknutý.
9. Predávajúci je oprávnený účtovať poplatok za vyhotovenie každej výzvy kupujúcemu na splnenie povinnosti. Výska poplatku je jednotne 3 Eura bez DPH.

N) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy, platnosť obchodných podmienok je priamo závislá od platnosti kúpnej zmluvy.
2. Podpis kupujúceho na obchodných podmienkach sa nevyžaduje, lebo kupujúci sa s nimi oboznámil už počas kontraktačného procesu ktorého výsledkom je kúpna zmluva.
3. Ak sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto obchodných podmienok neúčinnými, nebude týmto dotknutá účinnosť
zostávajúcich ustanovení. Neúčinnosť jednotlivých ustanovení bude dodatočne odstránená predávajúcim formou dodatkov.
4. Premlčanie sa spravuje výlučne ustanoveniami obchodného zákonníka.
5. Zmeny a doplnenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci robiť len písomne formou dodatkov. Obsah dodatku bude následne zapracovaný do znenia obchodných podmienok.
6. Má sa zato, že kupujúcemu sa poskytuje vždy aktuálne znenie obchodných podmienok v ktorom sú zapracované všetky dodatky ktoré predávajúci prijal.
7. Prípadne spory medzi predávajúcim a kupujúcim bude riešiť rozhodcovský súd. Rozhodcovská doložka sa dojedná priamo v obsahu kúpnej zmluvy.
8. V prípade pochybností, sa predpokladá platnosť jednotlivých ustanovení obchodných podmienok.

V Trenčíne dňa 28.7.2014

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
Odbor výkonu dozoru

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info